มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
BU ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

คณะที่เปิดสอน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ

ภาคปกติ (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561
(ส.ค. – ธ.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 2/2561
(ม.ค. – พ.ค.)
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 41,980 43,200 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)
สาขาวิชาการตลาด 41,980 38,400 292,480
สาขาวิชาการเงิน 41,980 38,400 289,980
สาขาการจัดการ 41,980 38,400 289,980
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 41,980 38,400 289,980
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 43,980 40,400 306,480
สาขาการตลาดดิจิทัล 42,580 38,400 292,480
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) 41,980 38,400 302,580
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย) 51,000 54,000 404,000
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 46,480 41,100 327,580
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 44,980 42,600 339,080
สาขาวิชาการโฆษณา 46,480 41,100 335,080
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 44,980 42,600 351,580
สาขาวิชาศิลปะการแสดง 50,700 47,200 366,880
สาขาวิชาการสื่อสารตรา 46,480 41,100 331,180
สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 47,680 46,900 354,780
คณะนิติศาสตร์ 41,180 37,600 301,580
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
(เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)
สาขาวิชาภาษาไทย 41,980 38,400 265,380
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42,980 39,000 288,980
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 42,580 38,400 323,680
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 42,580 39,300 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 42,580 34,200 312,180
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 42,580 38,400 285,830
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 47,880 44,100 356,580
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,880 44,100 358,480
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 54,780 48,300 362,980
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 54,380 50,500 398,980
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 54,080 52,100 384,080
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 51,280 51,100 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 51,880 54,300 420,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 45,680 44,100 387,280
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 45,680 44,100 382,980
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 45,680 43,700 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 45,680 43,300 360,680
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 52,980 51,900 481,680
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 51,780 48,300 392,680
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบเหมาจ่าย (เทอม 1/1-1/2) 57,000 55,000 454,000
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์ 46,480 51,200 368,980
สาขาสื่อดิจิทัล 53,680 53,500 407,480
คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561
(ส.ค – ธ.ค.)
ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน
(Global Gen)
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ
Marketing Major 84,000 59,000 652,000
Communication Arts Major 90,000 65,000 678,000
Innovative Media Production (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 62,230 52,230 525,530
Business English Major 84,000 59,000 652,000
International Tourism Management Major 87,000 62,000 678,000
Hotel and Restaurant Management Major
(เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)
55,730 45,730 415,330
Culinary Arts And Design (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต) 62,000 52,000 557,000
Computer Graphics and Multimedia Major 98,000 73,000 752,000
Entrepreneurship 63,000 63,000 505,000
หลักสูตรนานาชาติจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 54,230 50,100 377,730
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 54,230 50,100 377,730
*หมายเหตุ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02 4073888 กด 1)

1  อัตรานี้รวมค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาทแล้ว (คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)
2 อัตรานี้ยังไม่รวมค่าเสริมพื้นฐาน (Preparatory English Course วิชาละ 9,000 บาท)
3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเก็บค่าธรรมเนียม Non-residential Fee เพิ่มภาคการศึกษาละ 1,000 บาทเฉพาะสาขา Marketing , Communication Arts, Business English, International Tourism Management, Computer Graphics and Multimedia

 

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 43,200 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/2561(ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 292,480

สาขาวิชาการเงิน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 289,980

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 289,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 289,980

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,980 40,400 306,480

สาขาการตลาดดิจิทัล

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 38,400 292,480

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 39,600 302,580

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
51,000 54,000 404,000

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์(เลือกสาขาวิชาชั้นปี2)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
46,480 41,100

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
46,480 41,100 327,580

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
44,980 42,600 339,080

สาขาวิชาการโฆษณา

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
46,480 41,100 335,080

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
44,980 42,600 351,580

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
50,700 47,200 366,880

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
46,480 41,100 331,180

สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
47,680 46,900 354,780

คณะนิติศาสตร์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,180 37,600 301,580

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 265,380

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,980 39,000 288,980

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 38,400 323,680

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 39,300 322,680

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 34,200 312,180

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 38,400 285,830

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
47,880 44,100 356,580

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
47,880 44,100 358,480

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,780 48,300 362,980

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,380 50,500 398,980

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,080 52,100

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
51,280 51,100 390,480

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
51,880 54,300 420,080

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 44,100 387,280

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 44,100 382,980

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 43,700 373,580

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 43,300 360,680

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
52,980 51,900 481,680

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
51,780 48,300 392,680

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบเหมาจ่าย

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
57,000 55,000 454,000

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

สาขาวิชาภาพยนตร์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
46,480 51,200 368,980

สาขาสื่อดิจิทัล

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
53,680 53,500 407,480

หลักสูตรนานาชาติ

Marketing Major

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน
(Global Gen)
ตลอดหลักสูตร
84,000 59,000 652,000

Communication Arts Major

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน
(Global Gen)
ตลอดหลักสูตร
90,000 65,000 678,000

Innovative Media Production (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
62,230 69,300 525,530

Business English Major

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน
(Global Gen)
ตลอดหลักสูตร
84,000 59,000 652,000

International Tourism Management Major

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน
(Global Gen)
ตลอดหลักสูตร
87,000 62,000 678,000

Hotel and Restaurant Management Major (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
55,730 56,200 415,330

Culinary Arts And Design (เรียนที่วิทยาเขตรังสิต)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
62,000 62,000 557,000

Computer Graphics and Multimedia Major

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน
(Global Gen)
ตลอดหลักสูตร
98,000 73,000 750,000

Entrepreneurship

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
63,000 61,000 505,000

หลักสูตรนานาชาติจีน

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,230 50,100 377,730

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,230 50,100 377,730
*หมายเหตุ (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร : 02 4073888 กด 1)

1  อัตรานี้รวมค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาทแล้ว (คืนเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)
2 อัตรานี้ยังไม่รวมค่าเสริมพื้นฐาน (Preparatory English Course วิชาละ 9,000 บาท)
3 สำหรับนักศึกษาต่างชาติเก็บค่าธรรมเนียม Non-residential Fee เพิ่มภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
เฉพาะสาขา Marketing , Communication Arts, Business English, International Tourism Management, Computer Graphics and Multimedia

ภาคบ่าย (ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561
(ส.ค. – ธ.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 2/2561
(ม.ค. – พ.ค.)
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี  41,980 43,200 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด เน้นธุรกิจบริการและบันเทิง 43,380 41,000 300,480
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 43,380 41,000 300,480
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 43,380 45,200 300,480

คณะบัญชี

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 41,000 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด เน้นธุรกิจบริการและบันเทิง

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,380 41,000 300,480

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,380 41,000 300,480

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,380 45,200 300,480

ภาคปกติ (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 2/2561 (ม.ค. – พ.ค.)
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 41,980 43,200 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2) 41,980 38,400
สาขาวิชาการตลาด 41,980 38,400 292,480
สาขาวิชาการจัดการ 41,980 38,400 289,980
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 41,980 38,400 289,980
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 43,980 40,400 306,480
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม 42,580 38,400 323,680
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 42,580 39,300 322,680
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 42,580 34,200 312,180
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 47,880 44,100 356,580
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,880 44,100 356,580
สาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 54,780 48,300 362,980
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 54,380 50,500 398,980
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 54,080 52,100 384,080
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 51,280 51,100 390,480
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 51,880 54,300 420,080
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 45,680 44,100 387,280
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 45,680 44,100 382,980
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 45,680 43,700 373,580
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 45,680 43,300 360,680

คณะบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 43,200 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400

สาขาวิชาการตลาด

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 292,480

สาขาวิชาการจัดการ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 289,980

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 38,400 289,980

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 38,400 323,680

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 39,300 322,680

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
42,580 34,200 312,180

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
47,880 44,100 356,580

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
47,880 44,100 358,480

สาขาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,780 48,300 362,980

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,380 50,500 389,980

สาขาวิชาทัศนศิลป์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
54,080 52,100 384,080

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
51,280 51,100 390,480

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
51,880 54,300 420,080

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 44,100 387,280

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 44,100 382,980

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 43,700 373,580

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
45,680 43,300 360,680

ภาคบ่าย (ผู้เทียบโอนปวส)

คณะ / ภาควิชา – สาขาวิชา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2561 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 2/2561 (ม.ค. – พ.ค.)
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
คณะบัญชี 41,980 43,200 300,580
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด เน้นธุรกิจบริการและบันเทิง 43,380 41,000 292,480
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 43,380 41,100 300,480
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 43,380 45,200 310,280

คณะบัญชี

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
41,980 43,200 300,580

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด เน้นธุรกิจบริการและบันเทิง

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,380 41,000 292,480

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เทอม 1/1 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,380 41,000 300,480

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เทอม 1/2561 (ส.ค. – ธ.ค.) เทอม 2/2561 ตลอดหลักสูตร
43,380 45,200 310,280