งานที่ปรึกษา/งานวิจัย/โพลล์

ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย

ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยหลากหลายสาขา ทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมากมาย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการที่มีมาตรฐานสากล เพื่อก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  • ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  • ผลงานวิจัยประชุมวิชาการ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  • ผลงานวิจัยทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ