เว็บภายในอื่นๆ

หน่วยงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
หน่วยงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน
      แผนกทุนการศึกษา
      แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
      แผนกทะเบียน
      แผนกพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
สำนักกีฬา
      แผนกกีฬา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
 หน่วยงานฝ่ายวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
      ภาควิชาการจัดการ
      ภาควิชาการตลาด
      ภาควิชาการเงิน
      ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
      ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะนิติศาสตร์
คณะบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
      ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์
คณะนิเทศศาสตร์
      ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
      ภาควิชาการโฆษณา
      ภาควิชาศิลปะการแสดง
      ภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล
      ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
      ศูนย์ผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
      ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ภาควิชาเกมและอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
      ภาควิชาภาษาอังกฤษ
      ภาควิชาภาษาไทย
      ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
      ภาควิชาการจัดการการโรงแรม
      ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา
      ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
      ภาควิชาทัศนศิลป์
      ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
      ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น
      ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      ภาควิชาสถาปัตยกรรม
      ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 
      ภาควิชาภาพยนตร์
      ภาควิชาดิจิทัลมีเดีย
บัณฑิตวิทยาลัย
      แผนกมาตรฐานและบริการงานบัณฑิตศึกษา
      โครงการปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์
สถาบันภาษา
วิทยาลัยนานาชาติจีน 
 หน่วยงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) 
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์(CEDI) 
สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) 
ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(BUCC) 
      หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 หน่วยงานฝ่ายการต่างประเทศ 
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
ศูนย์นานาชาติ 
 หน่วยงานฝ่ายวิทยาลัยนานาชาติ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
      ภาควิชาธุรกิจและการบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ
      ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ
      ภาควิชามัลติมีเดีย ศิลปะ และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ
      ภาควิชาสื่อนวัตกรรมและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ
      ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 หน่วยงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา 
      แผนกรับสมัคร
      แผนกรับสมัครนักศึกษานานาชาติ
ฝ่ายการตลาดดิจิทัล 
      แผนกการตลาดดิจิทัล
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ 
      แผนกพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
      แผนกพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
สำนักพัฒนาเครือข่าย 
 หน่วยงานฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา 
หน่วยควบคุม Unit cost 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
      แผนกวิเคราะห์และออกแบบระบบ
      แผนกเครือข่ายสารสนเทศกล้วยน้ำไท
      แผนกเครือข่ายสารสนเทศรังสิต
      แผนกบริการและบำรุงรักษาระบบกล้วยน้ำไท
      แผนกบริการและบำรุงรักษาระบบรังสิต
      แผนกพัฒนาระบบ
สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
      แผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
สำนักบริการวิชาการ
เวิร์คอินเทค® / เรียนควบงาน 
สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ 
      แผนกบริการค้นคว้าและวิจัย
      แผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ
      แผนกพัฒนาและจัดการสารนิเทศ
สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      แผนกบริการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
      ศูนย์ทดสอบการเรียนรู้
      ศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยงานขึ้นตรงกับรองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนกนิติการ
หน่วยงานฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
      แผนกสรรหาบุคลากร
      แผนกสวัสดิการบุคลากร
      แผนกพัฒนาบุคลากร
สำนักอำนวยการ 
      แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์
      แผนกบริการสิ่งพิมพ์
      แผนกยานพาหนะ
      แผนกบริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 
ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
      แผนกบริการอาคาร
      แผนกภูมิทัศน์
      ศูนย์บริการอาคารสถานที่
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สำนักงานเลขานุการอธิการบดี 
หน่วยงานขึ้นตรงกับรองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก
หน่วยงานฝ่ายการคลัง 
ฝ่ายการคลัง 
      แผนกบัญชี
      แผนกงบประมาณ
      แผนกการเงิน
      แผนกการเงินกิจกรรมนักศึกษา
ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
      แผนกจัดซื้อ
      แผนกพัสดุกล้วยน้ำไท
      แผนกพัสดุรังสิต
สำนักตรวจสอบภายใน